Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Jelena Filipović

dr Jelena Filipović je redovna profesorka Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bila je gostujuća profesorka na Univerzitetu u Talsi u SAD, Školi za postdiplomske studije Univerziteta Purdue u SAD, na Departmanu za mezoameričke studije Nacionalnog autnomnog univerziteta u Meksiku i u Centru za plurilingvizam Univerziteta u Gracu u Austriji. Bavi se kritičkom sociolingvistikom, jezičkom politikom i planiranjem, rodnim studijama, sefardskim studijama, kao i hispanskom i primenjenom lingvistikom. Autorka je četiri knjige (Code-switching: theoretical and methodological issues, Moć reči: ogledi iz kritičke sociolingvistike, Transdisciplinary approach to language study: The complexity theory perspective i Moć reči: ogledi iz kritičke sociolingvistike, 2. dopunjeno i prošireno izdanje) i ko-autorka dve knjige (Etnički identitet i zamena jezika u sefardskoj zajednici u Beogradu, sa Ivanom Vučinom-Simović, i Fonética y fonología españolas para serbiohablantes, sa Robertom Hammond-om), kao i ko-urednica pet tematskih monografija (sa Julijanom Vučo i Oliverom Durbaba).

Autorka je i ko-autorka više desetina članaka u internacionalnim i nacionalnim akademskim časopisima i monografijama iz oblasti istraživanja (kritičke) sociolingvistike, jezičkih politika, jezika i roda, jezičkih kontakata i primenjene lingvistike. Radila je kao konsultantkinja ili koordinatorka na većem broju nacionalnih projekata iz oblasti jezičkih obrazovnih i rodno osetljivih jezičkih politika, i internacionalnih projekata iz oblasti obrazovnih jezičkih politika i revitalizacije jezika (romski i jevrejsko-španski). Međunarodna je eskpertkinja Evropskog centra za moderne jezike (European Center for Modern Languages - ECML) i članica Odbora za obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti. Odabrani naučni radovi u elektronskom formatu mogu se čitati na:

dr Jelena Filipović