Predavači

Asistent
dr Lejla Zejnilović

Lejla Zejnilović rođena je u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i Filološku gimnaziju. Diplomirala je na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću jula 2007. godine sa prosječnom ocjenom 9,08, i dobila zvanje profesor engleskog jezika i književnosti. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je u januaru 2010. godine odbranila master rad pod naslovom Nominalization and Predicate Decomposition in Legal Texts in English and Serbian (prosječna ocjena tokom studija - 9,50), a u aprilu 2011. godine je odbranila magistarski rad pod naslovom Prevodni ekvivalenti u tekstovima iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda na Institutu za strane jezike Univerziteta Crne Gore (prosječna ocjena tokom studija - 9, 70). Doktorsku disertaciju pod naslovom Leksikalizovani i gramatikalizovani eksponenti modalnosti u pravnom diskursu engleskog i srpskog jezika je odbranila u julu 2017. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (prosječna ocjena tokom studija - 9, 63). Izlagala je na domaćim i međunarodnim konferencijama u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Švedskoj, Španiji i Švajcarskoj, gdje je predstavljala rezultate svog naučnoistraživačkog rada iz sintakse, semantike, kontrastivne lingvistike i traduktologije. U martu i aprilu 2018. godine boravila je u Splitu (Sveučilište u Splitu) i Budimpešti (Pázmány Péter Catholic University) u svojstvu gostujućeg predavača. Članica je Centra mladih naučnika i umjetnika u okviru Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Od septembra 2018. godine, honorarno je angažovana u svojstvu predavača na Filološkom fakultetu Univerziteta Donja Gorica.

dr Lejla Zejnilović