Predavači

Docent
Doc. dr Lejla Zejnilović

Lejla Zejnilović rođena je u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i Filološku gimnaziju. Diplomirala je na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću jula 2007. godine sa prosječnom ocjenom 9,08, i dobila zvanje profesor engleskog jezika i književnosti –A i profesor njemačkog jezika – B. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je u januaru 2010. godine odbranila master rad pod naslovom Nominalization and Predicate Decomposition in Legal Texts in English and Serbian (prosječna ocjena tokom studija - 9,50), a u aprilu 2011. godine je odbranila magistarski rad pod naslovom Prevodni ekvivalenti u tekstovima iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda na Institutu za strane jezike Univerziteta Crne Gore (prosječna ocjena tokom studija -  9, 70). Doktorsku disertaciju pod naslovom Leksikalizovani i gramatikalizovani eksponenti modalnosti u pravnom diskursu engleskog i srpskog jezika je odbranila u julu 2017. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (prosječna ocjena tokom studija -  9, 63).

Učestvovala je na međunarodnim, regionalnim i domaćim  konferencijama u Švedskoj, Španiji,  Švajcarskoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, gdje je predstavljala rezultate svog naučno-istraživačkog rada iz oblasti sintakse, semantike, pragmatike, kontrastivne lingvistike i traduktologije.

U martu i aprilu 2018. godine boravila je u Splitu (Sveučilište u Splitu) i Budimpešti (Pázmány Péter Catholic University) u svojstvu gostujućeg predavača. Članica je Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, Centra mladih naučnika i umjetnika u okviru Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Udruženja anglista Crne Gore MONTESSE.

 

Objavljeni naučni radovi:

  1. Zejnilović, , Tripković Samardžić, V., & Knežević, Ž. (2022). Pragmatic aspects of judicial discourse:zooming in on a nuanced language use. Folia linguistica et litteraria, 42, 261-276.

DOI: 10.31902/fll.42.2022.17

 

  1. Zejnilović, L. (2019). Leksikalizovani eksponenti modalnosti u deskriptivnim tekstovima pravne Srpski jezik, XXIV, 799- 818.

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.46

 

  1. Zejnilović, L. (2016). Periphrastic expressions in English and Serbian legislative writing. In: F. Alonso Almeida et al. (eds.), Corpus- based studies on language varieties, Bern: Peter Lang, 67- 87.

https://doi.org/10.3726/978-3-0351-0901-6

  1. Zejnilović, L. (2015). Lexical Marking of Epistemic Modality in Legal Texts: Focus on ECHR Summaries of Judgments. Belgrade English Language & Literature Studies, 7, 193- 217.

https://doi.org/10.18485/bells.2015.7.10

  1. Zejnilović, L. (2014). Conceptual Metaphors in Montenegrin Political Discourse. In: P. Penda et al. (eds.), Proceedings of the First International Conference on English Language and Literary Studies: Going Against the Grain, Banja Luka: Faculty of Philology, 298-308.
  2. Zejnilović, L. (2013). Prevođenje pravnih tekstova - teorija i praksa. In: I. Lakić (ed.), Conference Proceedings from the 4th International Conference of the Institute of Foreign Languages (ICIFL4): Translation & Interpreting as Intercultural Mediation, Podgorica: Institute of Foreign Languages/University of Montenegro, 47-57.

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_18685/objava_18715/fajlovi/Translation%20and%20Interpreting.pdf

  1. Zejnilović, L. (2012). Specifičnosti prevođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava. U: S. Perović (ur.), Zbornik radova sa druge konferencije Društva za primijenjenu lingvistiku: Mi o jeziku, jezik o nama, Podgorica: Društvo za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, 179-191.

Predavanje po pozivu:

Syntactic and semantic properties of periphrastic expressions: insights from a corpus-based study, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, 22. mart 2022.

Učešće u međunardnom naučnom projektu:

 ReFLAME - Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro, 2019 – . 

 ‣ Član autorskog tima za izradu univerzitetskog udžbenika Reflame your English for Visual Arts (u štampi).

‣ Član organizacionog odbora međunarodne konferencije Language for Specific Purposes: Trends and Perspectives, Budva, Crna Gora, 17.-18. septembar 2021.

‣ Seminari i obuke u okviru projekta:

From texts to handouts and textbooks: developing teaching materials for LSP, 29.06. – 21.07. 2020.

From foreign language teaching methodology to syllabus design, 21.09. – 2.10. 2020.

Blended language learning: best practices and new perspectives, 12. 04. – 23.04. 2021.

Teaching students with disabilities, 14.03 – 18.03. 2022.

‣ Studijske posjete u okviru projekta:

Studijska posjeta Institutu za primijenjenu lingvistiku, Univerzitet u Varšavi, 04.04. – 8.04. 2022.

Studijska posjeta Univerzitetu za strance u Peruđi, 23.05. – 27.05. 2022.

‣ Gost urednik posebnog izdanja časopisa Folia linguistica et litteraria 42 (2022): Language for specific purposes - trends and perspectives.

 

dr Lejla Zejnilović