Predavači

Saradnik
mr Gordana Tmušič-Radulović

Gordana Tmušić-Radulović je zaposlena  kao samostalni savjetnik/ca I prosvjetni nadzornik (za oblast opšte organizacije i njemački jezik ) u Zavodu za školstvo od 2019.godine, čije su glavne aktivnosti i odgovornosti: Utvrđivanje kvaliteta realizacije standarda obrazovno‐vaspitnog rada i predlaganje mjera za unapređivanje, eksterni uvid u rad vaspitno‐obrazovne ustanove, nastavnika/ca, uprave i stručnih službi, savjetodavnog karaktera, s akcentom na organizaciju i upravljanje školom i realizaciju nastave, pisanje izvještaja o utvrđenom stanju koji se dostavljaju školama, Ministarstvu, sektorima i odsjecima Zavoda, informisanje prosvjetne inspekcije o uočenim nepravilnostima u radu škole, rad na unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada u ustanovama, obavljanje stručnih poslova praćenja, analize i razvoja obrazovnog sistema, priprema stručnih zadataka o pitanjima kojima odlučuju Nacionalni savjet i Ministarstvo prosvjete i sporta, priprema obrazovno-vaspitnih i pedagoško-metodskih standarda udžbenika i priručnika za srednje opšte obrazovanje i za opšteobrazovne predmete u stručnom obrazovanju, obavljanje stručnih poslova u pripremi obrazovnih programa, kataloga i standarda znanja, normativa i standarda nastavnih sredstava i opreme, istraživanje i savjetodavni rad, predlaganje mjera za razvoj pojedinih nivoa obrazovanja, novih nastavnih tehnologija i njihove primjene, predstavnik Zavoda za školstvo u realizaciji polaganja stručnih ispita u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori. Honorarno je zaposlena od 2020. godine  na Univerzitetu UDG u Donjoj Gori kao lektor, prije toga honorarno angažovana na Univerzitetu ,, Mediteran´´ u periodu od 2015. do 2019. godine kao lektor za predmet Njemački jezik.

U periodu od 2008. do 2019. bila je zaposlena u JU Gimnaziji ,,Slobodan Škerović’’ kao profesor njemačkog jezika, gdje se bavila planiranjem nastavnog procesa, sprovođenjem i realizacijom nastavnog procesa, ocjenjivanjem, vrednovanjem, procjenjivanjem, učestvovanjem u nastavnom Aktivu, izradi kurikuluma, pripremi učenika za takmičenja, organizovanju tribina i radionica, sarađivala sa raznim institucijama i lokalnom samoupravom. Zbog dopune norme časova radila je u OŠ ,, Maksim Gorki’’,  OŠ ,, Dragiša Ivanović´´, OŠ ,, Oktoih’’, kao i u privatnoj Gimnaziji ,, Luča’’.  Od 2008. godine do danas angažovana je kao prevodilac svih vrsta dokumenata iz različitih oblasti (prava, ekonomije, medicine, tehnologije)  u prevodilačkom birou ,,Educo Centar’’ u Podgorici.

 

Neke od obuka i seminara koje je pohađala u zemlji i inostranstvu:

 

 • Obuka za učenje njemačkog jezika preko internata - uputstva za praćenje kursa Deutsche Welle, 2008. godine
 • Volonterski rada na Planskim igrama u Skupštini Crne Gore u organizaciji IFE, Centra za gradjansko obrazovanje, Deutsch studija i Foruma mladih, 2008. godine
 • Obuka za izradu ajtema, Ispitni centar Crne Gore, 2008.godine
 • Seminar za nastavnike njemačkog jezika: ,, Kako da motivišem moje učenike da bolje nauče njemački jezik?’’u organizaciji Zavoda za školstvo Crne Gore i predstavnika Hueber Verlaga u Zagrebu, 2009.godine
 • Seminar za nastavnike njemačkog jezika u Tivtu u organizaciji Zavoda za školstvo Crne Gore i Geteovog Instituta iz Beograda na temu: ,, Upotreba umjetničkih slika u interkulturalnoj nastavi njemačkog jezika’’, 2009.godine
 • dobitnik stipendije Geteovog instituta u Beogradu. Pohađala kurs za nastavnike njemačkog jezika u Bremenu

( Njemačka),  2009.godine

 • Trening ,, Inkluzivno obrazovanje’’ u organizaciji Save the Children u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke i Zavodom za školstvo Crne Gore, 2009. godine
 • Seminar,, Primjena reforme u opštoj gimnaziji –dosadašnja iskustva'' , 2009.godine
 • Seminar u Tivtu za stručno usavršavanje nastavnika  u organizaciji  Zavoda za školstvo i Geteovog instituta u Beogradu na temu : ,, Njemački kao strani jezik i internet'', 2010.godine
 • Trening za obuku mentora u Makedoniji (Ohrid), 2010.godine
 • Dobitnik stipendije Geteovog instituta u Beogradu. Pohađala kurs za nastavnike njemačkog jezika u Göttingenu (Njemačka), 2011.godine
 • uvjerenje o savladanom programu stručnog usavršavanja ,,Muzika u nastavi njemačkog kao stranog jezika'', 2011.godine
 • Seminar na Geteovom institutu u Schwäbisch Hallu (Njemacka), dobitnica diplome C2, 2011.godine
 • učestvovala na seminaru u Tivtu za strucno usavrsavanje nastavnika u organizaciji Zavoda za skolstvo i Geteovog instituta u Beogradu na temu: ,, Izrada testova i pismenih zadataka“, 2012.godine
 • obuka za polaganje FIT 1 i FIT2 Goethe ispita, 2013.godine
 • obuka za polaganje B1 Goethe Sertifikata na Geteovom Institutu u Beogradu, 2013.godine  
 • Youth excanges Unity in diversity u Minhenu, 2015.godine  
 • seminar na Geteovom institutu u Beogradu,, Zadaci, vježbe, interakcija'', 2015.godine
 • seminar na Geteovom institutu u Beogradu ,,Upotreba tableta u nastavi'', 2016.godine
 • seminar na temu,, Kooperativno učenje’’u organizaciji Zavoda za školstvo i predstavnika Hueber Verlaga, 2017.godine
 • Seminar ,,Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih’’ u organizaciji Zavoda za školstvo i Ispitnog centra, 2017.godine
 • Obuka za izradu programa stručnog obrazovanja zasnovanih na ishodima učenja, British council, program Evropske Unije za Crnu Goru IPA IV, 2017. godine
 • Obuka za izvođenje programa stručnog obrazovanja zasnovanih na ishodima učenja, British council, program Evropske Unije za Crnu Goru IPA IV, 2017. godine
 • „Rodne nejednakosti“, Zavod za školstvo, 2017. godine
 • „Podrška djeci sa intelektualnim smetnjama – pristupi u vaspitanju i obrazovanju“, Zavod za školstvo, 2018. godine
 • Utvrđivanje kvaliteta rada u obrazovno-vaspitnim ustanovama i Ključne kompetencije sa posebnim fokusom na implementaciju STEM kompetencija, kao i preduzetničke i digitalne kompetencije, 2020. godine.
 • Predavanje o obuci nastavnika u Crnoj Gori, Angoli i Brazilu (uporedna praksa), Zavod za školstvo, 2020 godine.
 • IPA Projekat ”Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore, koncept osgiguranja kvaliteta i saznaja, noviteti u metologiji eksterne evaluacije škola u Crnoj Gori, Zavod za školstvo, 2020 godine.
 • Trening za nadzornike/ce: praćenje integracije kritičkog mišljenja/rješavanja problema i kodiranja u nastavnom procesu, British Council, 2020 godine.
 • IPA Projekat „BBC micro:bit“, British Council, 2020 godine.
 • Seminar o osiguranju kvaliteta u procesu integracije ključnih kompetencija, Zavod za školstvo, 2020 godine.
 • -13.03.2021.godine pohađala program stručnog usavršavanja Dani ELTAM-a –Inovacije u nastavi (modul 1 i 2), u organizaciji Udruženja nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM
 • 09.2021.g. Recenzent i član Komisije za odabir udžbeničkog kompleta za njemački jezik za gimnaziju i srednje stručne škole;
 • 09.2021.g. Recenzent i član Komisije za odabir udžbeničkog kompleta za njemački jezik za osnovnu školu;
 • 10.2021.g.-Rješavanje konfliktnih situacija-Uprava za kadrove
 • 10.2021.g.-Rodna ravnopravnost –Uprava za kadrove
 • -18.11.2021.g.-pohađala program stručnog osposobljavanja Izrada validnih jezičkih testova u skladu sa Zajedničkim evropskim okrvirom za jezike;
 • 12.2021.g. -Građanstvo Evropske unije –Uprava za kadrove

28.11.-04.12.2021.g.-učešće u Programu STAYnet-u organizaciji Goethe Instituta iz Beograda i DHM-a u Podgori

 

 

 • Učesnica je u izradi programa osnovnog i stručnog obrazovanja zasnovanih na ishodima učenja za Program Njemački jezik.  
 • Učesnica je u izradi aktuelnog Programa Njemački jezik za Gimnaziju.
 • Učestvovala je u izradi ajtema za maturski ispit iz Njemačkog jezika.
 • Jedan je od autora Ispitnog kataloga i testova za eksternu provjeru znanja.  
 • Autorka je Gramatike njemačkog jezika u izdanju Štampar Makarije Beograd i Oktoih Podgorica , 
 • Autorka je Vježbanke njemačkog jezika u izdanju Štampar Makarije Beograd i Oktoih Podgorica (u štampi).
 • Radila na prevodu knjige «Dijalektologija« autora Adnana Čirgića na njemački jezik 2017.godine

Od 2008. do 2020. godine angažovana je bila za izvođenje nastave na kursevima na Institutu za strane jezike, Educo centru i IH-International House Cambridge centru u Podgorici. 

2010.godine dobitnica je diplome za savjetovanje eksportno orijentisanih preduzeća u Koblenzu (Njemačka).

 1. godine dobitnica je diplome C2 na Geteovom institutu u Schwäbisch Hallu (Njemacka).

Ima položen stručni ispit za rad u Školi i položen stručni ispit za rad u državnim organima.

Gordana Tmušić- Radulović je stalni sudski tumač za njemački jezik (rješenje broj 03-745-1331/17-3 od 27.12.2017.), te članica Crnogorskog udruženja tumača (https://www.gov.me/clanak/190720--spisak-sudskih-tumaca-azuriran-19-9-2018).

 

 

 

mr Gordana Tmušič-Radulović