Predavači

Asistent
dr Dragiša Vukotić

Rođen 08.06.1975. godine u Nikšiću. Diplomirao 1999. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsjek za Engleski jezik i književnost i italijanski jezik. Za izuzetan uspjeh ostvaren tokom osnovne škole, gimnazije i fakulteta, dobitnik je diploma „Luča“ za sva tri nivoa obrazovanja. Magistrirao 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, smjer nauka o jeziku. Tema Gramatika u nastavi stranih jezika u osnovnim školama Crne Gore, mentor prof. dr Julijana Vučo. Doktorsku disertaciju pod nazivom Cjeloživotno obrazovanje nastavnika stranih jezika u formalnim obrazovnim sistemima odbranio na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine, i stekao naučni stepen doktor nauka – filološke nauke. Mentor na izradi disertacije bila je prof. dr Julijana Vučo.

Dodatne kvalifikacije:

 1. – 2004. Šestomjesečna obuka za nastavnike trenere Young Learners Trainer Trainingi sticanje zvanja nastavnik-trener(trening organizovali British Council, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore i Open Society Institute).
 2. Obuka za mentorski rad sa studentima budućim nastavnicima engleskog jezika u okviru praktične obuke iz Metodike nastave, sticanje zvanja nastavnik-mentor(obuku organizovali Zavod za školstvo Republike Crne Gore i The American English Language Fellow Program).
 3. IH Certificate in Teaching English– Internacionalni sertifikat za nastavu engleskog jezika (International House World Organisation).

U više navrata držao je obuku za nastavnike engleskog jezika, akreditovanu od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore. Angažovan je od strane Ispitnog centra Crne Gore kao član tima za ocjenjivanje eksternog maturskog ispita za engleski jezik za srednje stručne škole i gimnazije. Član je Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore (DPLCG), Udruženja nastavnika engleskog jezika Crne Gore (ELTAM), kao i Udruženja anglista Crne Gore (MONTESSE).

Učesnik je programa mobilnosti i tom prilikom boravio je na University of A Coruña, Spain (2022).

Učestvovao je u realizaciji Erasmus+ projekta: Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro, (ReFLAME), https://www.reflame.ucg.ac.me/

Predmet naučnog interesovanja su mu gramatika engleskog jezika, primijenjena lingvistika, metodika nastave engleskog jezika i obrazovanje nastavnika stranih jezika. Učestvovao je na nacionalnim i internacionalnim naučnim konferencijama gdje je prezentovao radove, i ima objavljene radove u naučnim časopisima.

 

 

Radovi prezentovani na naučnim konferencijama i skupovima:

 

 • Dragiša Vukotić, „Initial Foreign Language teacher education – Issues and Challenges“. Rad prezentovan na konferenciji Bells 90, na Filološkom fakultetu u Beogradu, 27.10.2018. godine.
 • Dragiša Vukotić, „Grammar in FLT in elementary schools in Montenegro“. Rad prezentovan na konferenciji Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era: Challenges & Perspectives (TLC 2018), na Filozofskom fakultetu u Nišu, 01.06.2019. godine.
 • Dragiša Vukotić, „Teorijski aspekti pedagoške gramatike u nastavi stranih jezika“. Rad prezentovan na 5. međunarodnoj konferenciji Kultura i/ili nauka, na Folološkom fakultetu u Beogradu, 02.06.2017. godine, i objavljen u Zborniku radova Kultura i/ili nauka, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet Beograd, 2017, 261-278.
 • Dragiša Vukotić, Initial Foreign Language Teacher Education in Montenegro“. Rad prezentovan na međunarodnoj naučnoj konferencija Improvements in Subject Didactics and Education of Teachers, održanoj u Srpskoj Akademiji nauka i umetnosti 24. i 25. oktobra 2013. godine. Objavljen apstrakt na engleskom jeziku u knjizi apstrakata sa konferencije, SANU, Beograd, 2013, 80-81.
 • Dragiša Vukotić, „Obuka nastavnika trenera – Young Learners Trainer Training – od teorije ka praksi“. Rad prezentovan na međunarodnom naučnom skupu Stavovi promjena – promjena stavova na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i objavljen u Međunarodnom tematskom zborniku radova Stavovi promjena – promjena stavova, Filozofski fakultet, Nikšić, 2011, 250-255.
 • Dragiša Vukotić, „TKT trening i seminar za obuku nastavnika engleskog jezika“. Rad prezentovan na Drugoj konferenciji Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore i objavljen u Zborniku radova sa Druge konferencije Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore (Podgorica, 23. 10. 2010),  Podgorica 2012, 225-231. https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_18685/objava_18655/fajlovi/Mi%20o%20jeziku,%20jezik%20o%20nama.pdf

 

Radovi objavljeni u naučnim časopisima:

 • Vukčević, Nikola, and Dragiša Vukotić. “The Influence of Ethics an ISO Standards on the Education Process in Higher Education”. JOURNAL OF AWARENESS 4, no. 3 (August 7, 2019): 377–384. file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/770-ArticleText-2846-1-10-20190807.pdf
 • Dragiša Vukotić, „Kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika stranih jezika – stanje, potrebe i perspektive u obrazovnom sistemu Crne Gore“, Filolog broj 10, Banja Luka 2014. file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/1679-3757-1-PB.pdf
 • Dragiša Vukotić, „Neki vidovi kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika stranih jezika u Crnoj Gori“, Anali Filološkog fakulteta u Beogradu, broj 26, sveska 1, Beograd, 2014.
 • Dragiša Vukotić, „Kontinuirni profesionalni razvoj u obrazovanju nastavnika stranih jezika“, Folia Linguistica et Litteraria broj 8, Filozofski fakultet Nikšić, 2013. https://folia.ac.me/image/folia8.pdf

 

 

 

 

 

dr Dragiša Vukotić