Predavači

Asistent
dr Dragiša Vukotić

Rođen 08.06.1975. godine u Nikšiću. Diplomirao 1999. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsjek za Engleski jezik i književnost i italijanski jezik. Za izuzetan uspjeh ostvaren tokom osnovne škole, gimnazije i fakulteta, dobitnik je diploma „Luča“ za sva tri nivoa obrazovanja. Magistrirao 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, smjer nauka o jeziku. Tema Gramatika u nastavi stranih jezika u osnovnim školama Crne Gore, mentor prof. dr Julijana Vučo. Doktorsku disertaciju pod nazivom Cjeloživotno obrazovanje nastavnika stranih jezika u formalnim obrazovnim sistemima odbranio na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine, i stekao naučni stepen doktor nauka – filološke nauke. Mentor na izradi disertacije bila je prof. dr Julijana Vučo.

Dodatne kvalifikacije:

2003. – 2004. Šestomjesečna obuka za nastavnike trenere Young Learners Trainer Training i sticanje zvanja nastavnik-trener (trening organizovali British Council, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore i Open Society Institute).

2005. Obuka za mentorski rad sa studentima budućim nastavnicima engleskog jezika u okviru praktične obuke iz metodike nastave, sticanje zvanja nastavnik-mentor (obuku organizovali Zavod za školstvo Republike Crne Gore i The American English Language Fellow Program).

2014. IH Certificate in Teaching English – Internacionalni sertifikat za nastavnike engleskog jezika (International House World Organisation).

Predmet naučnog interesovanja su mu gramatika engleskog jezika, primijenjena lingvistika, metodika nastave engleskog jezika i obrazovanje nastavnika stranih jezika. Učestvovao je na nacionalnim i internacionalnim naučnim konferencijama gdje je prezentovao radove, i ima objavljene radove u naučnim časopisima.

U više navrata držao je obuku za nastavnike engleskog jezika, akreditovanu od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore. Angažovan je od strane Ispitnog centra Crne Gore kao član tima za ispravljanje eksternog maturskog ispita za engleski jezik za srednje stručne škole i gimnazije. Član je Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore (DPLCG), Udruženja nastavnika engleskog jezika Crne Gore (ELTAM), kao i Udruženja anglista Crne Gore (MONTESSE).

dr Dragiša Vukotić