Predavači

Saradnik
dr Ivana Kovač Barett

Dr Ivana Kovač Barett, nakon završene Gimnazije u Nikšiću, kao dobitnik diplome “Luča”, studije nastavlja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za španski jezik i hispanske književnosti.

Tokom osnovnih studija bila je dobitnik stipendije Ministarstva inostranih poslova Španije kao jedan od najboljih studenata u svojoj grupi.

Nakon osnovnih studija, kao stipendista Vlade Španije, boravila je na Univerzitetu Komplutense u Madridu i stekla zvanje Eksperta za jezik i medije.

Pohađala je programe doktorskih studija, kao student posjetilac, na Filološkom fakultetu Univerziteta Komplutense.

Akademsko zvanje magistra nauka stekla je na Filološkom fakuletu Univerziteta u Beogradu odbranivši magistarsku tezu pod nazivom “Kritički osvrt na jezičku politiku u Španiji” a na istom fakultetu 2018. godine stiče titulu doktora nauka odbranom doktorske teze “Sociolingüística Urbana: Estrategias de Cortesía Verbal en la Interacción Oral de la Comunidad Lingüística Urbana de Santo Domingo”. Svoja istraživanja za potrebe doktorske disertacije obavlja na Pontíficia Universidad Católica Madre y Maestra u Santu Domingu, Dominikansoj Republici.

Od 2005. do 2016. radila je na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore gdje je držala nastavu iz Španskog jezika kao drugog stranog jezika.

Predsjednik je Komisije na Međunarodnom ispitu DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera).

Autor je više naučnih radova, književnih i stručnih prevoda, monografije kao i član različitih profesionalnih asocijacija (Asociación de filólogos- http://www.hispanismo.es/Hispanistas.asp?DOCN=14414,FIEALC-Federacion Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe, Asociación de Profesores de Español de Serbia-APES, itd.) i osnivač AHME-Asocijacije hispanista Crne Gore.

Sudski je tumač za španski jezik, kao i konsekutivni i simultani prevodilac.

Počasni je Konzul Kraljevine Španije u Crnoj Gori.

dr Ivana Kovač Barett